Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Important Links

PUB Calendar

March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Frequently Asked Questions

 

Frequently Asked Questions

 

 

 

Titiraki ni kabuta

Q 1. Antai ana kambwana te PUB?

A1. PUB bon ana kambwana te tautaeka are nanona bwa bon ana kambwana te I-Kiribati

 

Q2. E tei n ningai PUB?

A2. E moan kateaki te kambwana ae PUB n 01 July 1979.

 

 

 

Q3. Tera raoi oin taben PUB ibukin te botanaomata?

A3.  Oin taben PUB bwa ena karekea te iti, te ran ae itiaki nakon te botanaomata. E bon kabaeaki naba PUB bwa ena kateimatoa itiakin kainnako taari.

 

Q4. E tei iaara aobitin PUB?

A4. Bon iai teniua aobitin te PUB bwa teuana e tei i Betio are e aranaki bwa ana Headquater ao n tei ni kawain Tatirerei, teuana i Bairiki ni uakaan ma te mwakete ao teuana i Bikenibeu ni uakaan ma te umwanibong.

 

 

Q5. E kanga ana tiati PUB a ira naba buakon te VAT ke aki?

A5. Iaan tuan te Tax ao PUB e kabaeaki naba bwa ena tiatina te VAT ae 12.5% nakoia ana customers iaon ana services ni kabana ake e karaoi.

 

 Titiraki ni kaneta te iti ke te power

 

 Q1. E kanga n reke ae e rangi ni karako mwaitin au bwai aika I kabonganai n au auti ao au miita e rangi ni bubura?

A1. Bon bwain nanon am auti aika kaotinakoa biribirin am miita n te tai teuana ma teuana. Ma ngkana tiaki bwain nanon am auti ao ngkanne uaean am auti bwa tao iai te raran nako iai .

 

Q2. Antai tabena uaean iti (electrical wires) aika biri inanon au auti?

A2. Uaean iti inanon te auti bon ana bwai te Housing ngkana ko maeka n ana auti, ke bon tabem ngkana bon am auti te auti

 

 Q3. Ao te baere te Card arei ngkai tia rangi ni kainano iai n te buubua. Ai tera aron tokin te mengo ibukin kakaean ara card?

A3. E kukurei PUB ni kaotia bwa enang toki te kanganga ma te Card ngkai e nang moanna n tootoki kabonganaana. Ngkai ao angina card a bane n tia kakibaaki kanoaia ao ni katokaaki iaon te computer.

 

Q4. E kakaraoaki n ningai te korokoro?

A4. Warekan miita e kakaraoaki man 16 – 20 ni katoa namakaina. Te korokoro ngkanne e kakaraoaki man 21  ni karokoa banen bongin namakaina.

 

Q5. E kanga aron te korokoro? Ngkana tii $30.00 ke $40.00 nikiran am taarau, ko kona naba ni koreaki?

A5. Ngkana $5.00 ke $2.00 ko bon koreaki naba. Te kaantaninga bwa ena riai ni itiaki kanoan te namakaina teuana ma teuana n akea ae tinetine.

 

Q6. Ena iai te reke ni kai nakoim ngkana ko kuneaki ni urua rokan ma matan ke bon rabwatan te baoki ni iti ke ni bon roko ni kumetoo inanona n akea ana atatai te PUB?

A6. Iaan te PUB Act ao bon iai te tuua ae ena kona n anganaki te aomata are kuneaki  ni urubwai ke n roko ni kumetooa inanon te baoki ni iti n akea ana kariaia PUB. Te tuaa aio are bon te kabureaki inanon te maan ae 5 te ririki ke kona kabwaka te mwaiti ni mwane ae $5,000.00.

 

 Titiraki ni kaineta te ran ao te kainnakotaari

Q1. Maanra tain tiin te ran n teuana te bong?

A1. N te tai aio ao bon ti uoua te aoa nte bongina tain tiin te ran nakon kaawa. Ma aio are ea manga tibwatibwaaki nakon mwakoro are a tia ni baireaki.

 

Q2. Eaera ngkai etuai man kona ni 24 te aoa tiin te ran?

A2. Ibukina bwa n te tai aio ao e bon rangi n tiraua te raran nakon ana bwaibu n ran te PUB. Raran aikai ake a kona n riki n tain te kenikeni irouia aomata n tiaki oin nanoia ma angiina raran ke uruaki a boni karikii aomata man aia mwakuri ni urubwai nakon bwaibu.

 

Q3. Ena iai rotakin itiakin te ran man taian mwakuri ni urubwai ake a karikii raran nakon bwaibu n ran?

A3. Taian raran ni bwaibu ana kona ni karekea te tiimere ke bon aki rokon te ran n taabo tabeua. Ma kakamakuna riki are e boni kona ni kabarekareka te ran ao man karinii manin aoraki n te aro are ea kona n aki tau ibukin te nimaki e ngae ngkana e buro am ran.

 

Q4. Ao e uara itiakin ana ran te PUB ae kabonganaaki ngkai ibukin te nimaki?

A4. Imwain tibwatibwakin te ran ao karokoana n taian auti ao e bon bwai n aorakiaki moa n te chlorine ke te kaeti ibukin tiringan taian manin aoraki ake inanon te ran. Ngaia are tai raraoma bwa te ran man te PUB e bon rangi ni itiaki ao n tau ibukin te mooi ao te kuuka.

 

Q5. Tera arom ngkana ko tangira katomakin am auti ma ana ran te PUB?

A5.Ko riai n reitaki ma aobitin te PUB ibukin buokam bwa bon tii ngaia ao akea riki ae e kariaiakaki bwa ena karaoi katomatoma aika boou.

 

Q6. Antai tabena kenakin ao katomaan mwiin raan nakon am auti?

A6. Bon taben te tia maeka bwa ena kena nnen ana bwaibu ao ni kawenei man te tabo are tangria bwa ena tii mai iai ana ran nakon te bwaibu n ran. N tian anne ao ai taben ngkanne PUB katomaakin am ran nakon te bwaibu n ran.

 

Q7. Iai te tiaati (charge) ae kakabwakaaki ibukin katomakim ma ana bwaibu n ran PUB? Ao iraua?

A7.Bon iai are n te tai aio ao $20.00 mwaitina. Te tiaati aio are ena kona ni kaaitara boon te onobwai ma te tararua nakon mwakuriian te ran

 

KAOTI IANGO MA KOAUA IAOIA

 

1. E riai kabooakin te ran ke e aki? Bon iai uoua bwaai aika ti riai ni kabotoi ara taratara iai bwa 1. Bon aron karokoan te ran ni mwengara ao te ka-2. Bon aron te ran ngkana ea roko iroura. Katikakin te ran man mwanibwa ao karokoana n taian auti e boni bobuaka bwa e kabutaki man bwaam (pumps) aika korakora ao ni maeu man te iti. Imwain karokoan te ran ni mwengam ao e kabaeaki PUB bwa ena karina te bwai n aoraki (chlorine) inanon te ran n te aro bwa ena mano man te manin aoraki ao ni itiaki ao n tau ibukin te nimaki. Karinakin te chlorine  nte ran bon teuana te kabanemwane ae buburakaei. Boon te iti (are e kabuta te ran) ao boon te bwai n aoraki a bon bobuaka ao a riai ni kabooaki mwiia n te aro bwa ena teimatoa butin te ran ao n aki tokitoki, ma ai moarara riki bwa ena teimatoa ni itiaki ibukin nimakina iroun te botanaomata. Ngaia are ENG, e riai ni kabooaki te ran.

 

 

 

Login Form

Who's Online

We have 58 guests and no members online
Copyright 2014 Powered by PUB!®. Developed by IT Department. All rights reserved.